Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

Różności

KONCEPCJA PRACY RADY RODZICÓW-DOKUMENTY SZKOLNE

„Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa  w Nawojowej na lata 2011 -2015” i dokumenty szkolne jest  do pobrania w  załącznikach. Można się  z nią zapoznać również w szkole (biblioteka szkolna, gabloty na korytarzach, sekretariat)

DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKACH :

1. KONCEPCJA PRACY ZSP w NAWOJOWEJ

2. REGULAMIN RADY RODZICÓW

3.PROGRAM WYCHOWAWCZY

4.SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

5.SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM.W. WITOSA W NAWOJOWEJ

DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU:

1.REGULAMIN RADY RODZICÓW

INFORMACJA O EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

W dniach od 7.I.2014 do 20.I.2014r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.W.Witosa w Nawojowej odbędzie się ewaluacja problemowa przeprowadzona przez Zespół Wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakresie:

  1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
  2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
  3. Respektowane są normy społeczne                   
  4. ZAŁĄCZNIK:RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ