Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

PEDAGOG

Z wizytą w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu

Uczniowie klas 2A i 2E 02.02.2016r. uczestniczyli w lekcji wychowawczej na terenie Zakładu Karnego w Nowym Sączu.Wychowawca postpenitencjarny pracujący ze skazanymi przedstawił młodzieży historię sądeckiego więzienia, omówił zasady odbywania kary pozbawienia wolności a także metody resocjalizacji więźniów. Młodzież miała okazję zobaczyć salę odwiedzin, cele mieszkalne czy kaplicę więzienną.Największe wrażenie zrobiły na uczniach czynności proceduralne związane z wejściem na teren więzienia i wyjściem. Wizyta pozwoliła zastanowić się młodzieży nad wartością wolności i ceną, jaką płaci człowiek za niewłaściwe postępowanie. Miejmy nadzieję, że wyciągną z tej wizyty odpowiednie wnioski na przyszłość.

Godziny pracy pedagoga szkolnego w II semestrze 2015/2016 r.

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Patrycja Górka

Poniedziałek: 9.15 - 13.15

Środa: 8.30 - 12.30

Piątek: 8.00 - 10.00

Spotkanie uczniów klas I z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu

W dniu 20 listopada uczniowie klas I naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym dotyczącym odpowiedzialności prawnej nieletnich. Spotkanie prowadziła Pani asp. Barbara Leśniak z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Tematyka dostosowana była do konkretnej grupy wiekowej. Głównym celem spotkania było zapoznanie uczniów z konsekwencjami prawnymi jakie mogą ponieść osoby nieletnie w przypadku popełnienia czynu karalnego, a także czynów świadczących o demoralizacji. 

Wybrane działania pedagoga szkolnego w I semestrze 2015/2016

28.10.2015 r. – próbna ewakuacja;

6.11.2015 r. – spotkanie klas 1 z funkcjonariuszem policji;

27.11 i 2.12.2015 r. – lekcje wychowawcze klas 3 z doradcą zawodowym z Akademickiego Biura Pracy PWSZ w Nowym Sączu;

9.12.2015 r. – szkolenie dla pedagoga szkolnego na temat programu profilaktycznego „Ars, czyli jak dbać o miłość”;

10.12.2015 r. – spektakl profilaktyczny „Diabelski młyn” dla klas 1 i 2;

14.12.2015 r. – „Z nami bezpieczniej” - spotkanie KOWSG z klasami 1;

Gdzie szukać pomocy?


Wykaz instytucji  zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjno-edukacyjne   w zakresie  sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem, narkomanią, sprawców przemocy w rodzinie w obszarze właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

L.p.

Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu.

Nazwa programu

lub innej formy oddziaływania

Sposób i zwięzły opis oddziaływania

[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne]

1

2

3


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy pomocy Centrum Terapii Uzależnień (Ul. Szpitalna 10 A, tel. 018 352 77 45 lub 353 71 30 wew. 10)                    Ul. Słoneczna 7, 38-300 Gorlice                                    tel. 018 352 53 80

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w RodzinieCelem programu jest zmniejszenie ryzyka dalszego stosowania przemocy oraz zwiększania zdolności do samokontroli agresywnych zachowań oraz konstruktywnego współżycia w rodzinie

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ul. Śniadeckich 10a

33-300 Nowy Sącz

Tel. 018 443 80 53

www.soik.pl

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy

Grupa 12 osobowa.

Rodzaj grupy otwarty;

Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu(3 godziny).

Program obejmuje:

Interwencją psycho- edukacyjna ukierunkowana na zmianę zachowań agresywnych. Obejmuje on:

- Trening Umiejętności Prospołecznych

- Trening Kontroli Złości

-Trening Wnioskowania Moralnego

Trening obejmuje nabywanie umiejętności prospołecznych, które pogrupowane są w poszczególne bloki tematyczne.

I. Podstawowe umiejętności prospołeczne (słuchanie, mówienie komplementów itd.)

II. Zaawansowane umiejętności prospołeczne ( proszenie o pomoc, przepraszanie itd.)

III. Umiejętności radzenia sobie z emocjami (wyrażanie swoich uczuć, radzenie sobie ze stresem itd.)

IV. Alternatywne umiejętności wobec agresji (reagowanie na zaczepki, obrona swoich praw itd.)

V. Umiejętności radzenia sobie ze stresem (reagowanie na niepowodzeniem radzenie sobie z presją grupy itd.)

Zespół interdyscyplinarny w ramach Koalicji Przeciwko Przemocy


Nadzór nad przebiegiem spotkań zespołu interdyscyplinarnego sprawuje pracownik SOIKu; - Dział Interwencyjny.

W skład koalicji wchodzą pracownicy poszczególnych instytucji

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Komenda Miejska Policji

Sąd rejonowy- Kuratorzy Zawodowi i Społeczni

Komenda Straży Miejskiej

Na co miesięcznych spotkaniach zespół omawia sytuację rodzin objętych koalicją jak również typuje rodziny które zostaną objęte przez nią.

Na spotkania zespołu zaproszeni są sprawcy przemocy w rodzinie z którymi przeprowadzane są rozmowy motywujące do podjęcia terapii.

Praca terapeutyczna-psychologiczna   Miejsce SOIK

Poniedziałek – Sobota

Od 8.00 do 19.00

Praca indywidualna –motywacja- efekt skierowanie na Program Korekcyjno-Edukacyjny

Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Nowy Sącz, ul. Waryńskiego 1

Tel/fax 018 – 440-71-31

Terapia par małżeńskich

- rozmowy indywidualne z prowadzącym terapeutą

- konsultacje lekarskie z lekarzem psychiatrą II stopnia specjalizacji

- terapia grupowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ul. Kilińskiego 72 a

33-300 Nowy Sącz

tel. 018 443 75 91

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program Korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

- terapia grupowa (10 osób)

- warsztaty praktyczne prowadzone przez certyfikowanego terapeutę uzależnień oraz psychologa

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Ul. Makuszyńskiego 9

34-500 Zakopane

tel. 018 206 44 54

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program Pracy ze Sprawcą przemocy

Program korekcyjno-edukacyjny, ambulatoryjnie, oddziaływanie w formie grupowej i indywidualnej.

Zakopiańskie Centrum Edukacji Redukcji Szkód Zakopane ul. Jagiellońska 18 (w przyszłości Kasprusie 35a)

Gminna Koalicja Przeciwko Przemocy w Rodzinie

Oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne, indywidualnie.


Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem

Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu.

Nazwa programu

lub innej formy oddziaływania

Sposób i zwięzły opis oddziaływania

[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne]

2

3

4

Centrum Terapii Uzależnień, ul. Szkolna 10 a, Szpitalna 10 a

38-300 Gorlice, tel. 018/ 352 77 45

Podstawowy Program Terapii Uzależnień zgodny z wymogami PARPA, porady psychologiczne , konsultacje lekarskie

Leczenie odwykowe  w formie zajęć grupowych i indywidualnych  w zakresie terapii uzależnień i terapii współuzależnień.

Powiatowy Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym

ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica Zdrój, tel. 018/ 471 28 07 wew. 438

Poradnictwo medyczne i psychologiczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Leczenie odwykowe zgodne z ogólnymi założeniami programu podstawowego i pogłębionego .

NZOZ Centrum Usług Medycznych Psychiatrii Środowiskowej

„Promedicum” Limanowa

ul. Matki Boskiej Bolesnej 10, 34-600 Limanowa, tel. 018/ 337 42 01

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, działania diagnostyczne i terapeutyczne

Leczenie odwykowe , ambulatoryjne realizowane w ramach 2-letniego programu obejmującego diagnozę oraz terapię indywidualną i grupową, psychoterapię podstawową i pogłębioną oraz terapię wspierającą. Celem jest zmiana mechanizmów funkcjonowania społecznego i emocjonalnego.

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nowy Sącz

ul. Śniadeckich 10a


Tel. 018 – 442-03-52;

018 – 443-80-53

Konsultacje indywidualne

( psycholog, pedagog)

Terapia indywidualna:

- diagnoza i pomoc w rozwiązywaniu problemów osób uzależnionych i współuzależnionych

- konsultacje psychologiczne dla osób dotkniętych problemem uzależnienia

- prowadzenie rozmów profilaktyczno- interwencyjnych z osobami opuszczającymi Dział nad Osobami Nietrzeźwymi i Bezdomnymi

Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Waryńskiego 1, 33-300 Nowy Sącz, tel.

018/ 440 71 31

Terapia uzależnienia od alkoholu

Program Dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)

Etapy terapii:

- intensywna faza terapii:

* oddział dzienny

* program ambulatoryjny w Poradni

* rozmowy indywidualne z prowadzącym terapeutą

- zaawansowana faza terapii:

* terapia grupowa (trening asertywnych zachowań abstynenckich)

- pogłębiona faza terapii

* terapia grupowa (terapia nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia, trening asertywności, grupa rozwoju osobistego)

- After care

* sesje maratonowe

* zajęcia grupowe zamknięte


- terapia grupowa

- indywidualne rozmowy z prowadzącym terapeutą

Urząd Gminy

Łososinie Dolna 300

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych

- współpraca z MOPiTU w Nowym Sączu dotycząca korzystania usług fachowej diagnozy i terapii

- współpraca z grupą „A A”

- współpraca z Policją

- współpraca z OPS

SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia i Współ-uzależnienia od Alkoholu Podhalański Szpital Specjalistyczny, ul. Szpitalna 14

34-400 Nowy Targ, tel. 018/ 263 34 14, 018/ 263 37 40, 018/ 263 30 00

Podstawowy program terapii uzależnień zgodny z wymogami PARPA

program terapii dla pacjentów Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu

grupa dla współ-uzależnionych

porady psychologiczne

konsultacje lekarskie

leczenie odwykowe - forma ambulatoryjna, oddziaływania terapeutyczne

-zajęcia grupowe w zakresie terapii uzależnień,

-zajęcia indywidualne  w zakresie terapii uzależnień,

- zajęcia grupowe w zakresie terapii współuzależnienia,

-indywidualne i rodzinne konsultacje psychologiczne  z psychologiem klinicznym – psychoterapeutą

-indywidualne konsultacje psychiatryczne  – z lekarzem psychiatrą

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współ-uzależnienia od Alkoholu

Podhalański Szpital Specjalistyczny

w Nowym Targu

ul. Szpitalna 14

Podstawowy program terapii uzależnień zgodny z wymogami PARPA

program Autorski Oddziału

leczenie odwykowe, zajęcia grupowe i indywidualne,

edukacja oddziaływania terapeutyczne oraz program korekcyjno –edukacyjny

forma stacjonarna,

Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi Zakopane

ul. Kamieniec 10b, 34-500 Zakopane

tel. 018/ 206 84 01

Program podstawowy terapii uzależnień zgodny z wymogami PARPA

Leczenie odwykowe, ambulatoryjnie, indywidualnie, grupowe


Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu.

Nazwa programu

lub innej formy oddziaływania

Sposób i zwięzły opis oddziaływania

[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne]

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nowy Sącz

ul. Śniadeckich 10a

Tel. 018 – 442-03-52;

018 – 443-80-53

Konsultacje indywidualne

( psycholog, pedagog)

Terapia indywidualna

- diagnoza i pomoc w rozwiązywaniu problemów osób uzależnionych i współuzależnionych

- konsultacje psychologiczne dla osób dotkniętych problemem uzależnienia

- prowadzenie rozmów profilaktyczno- interwencyjnych z osobami opuszczającymi Dział nad Osobami Nietrzeźwymi i Bezdomnymi

Urząd Gminy Łososina Dolna 300

Tel : 018 444-20-28

Fax: 018 444-80-02

Program Przeciwdziałania Narkomanii

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii

- współpraca z MOPiTU w Nowym Sączu dotycząca korzystania usług fachowej diagnozy i terapii

- współpraca z Policją

- współpraca z OPS

Poradnia Profilaktyki

i Terapii Uzależnień

„MONAR", 33-300 Nowy Sącz

ul. Narutowicza 6

tel.: (0-18) 443-74-44

Warsztaty dla Osób Uzależnionych i Eksperymentujących z Narkotykami

Oddziaływania o charakterze profilaktyczno – edukacyjnych prowadzone na terenie Zakładu Karnego w Nowym Sączu

Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Nowy Sącz, ul. Waryńskiego 1

Tel/fax 018 – 440-71-31

Program antynikotynowy

- psychoterapia indywidualna i grupowa

- spotkania diagnostyczno – motywujące wraz z konsultacją lekarską

- spotkania w grupie wsparcia

SP Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, 38-300 Gorlice ul. Szpitalna 10a tel.: (0-18) 352-77-45, 355-33-79, fax: (0-18) 352-77-45


Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym: poradnictwo. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: konsultacje prawne, współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej. W placówce istnieje możliwość konsultacji z: lekarzem psychiatrą. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-18) 352-77-45, czynny pon.-pt. w godz. 15.00-19.00. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współ-uzależnienia od Alkoholu                 Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 Centrala Tel. 018 263- 30 - 00

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Narkotyków

udzielanie podstawowych informacji w zakresie uzależnienia od narkotyków, sposobu i miejsc stacjonarnego leczenia w zakresie uzależnienia od narkotyków

oddziaływania terapeutyczne

Zakopiańskie Centrum Edukacji Redukcji Szkód Zakopane, ul. Jagiellońska 18( w przyszłości Kasprusie 35a)

Gminny Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od środków Psychoaktywnych

Oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne, indywidualnie

NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenie „Rodzina”, 34-500 Zakopane ul. Grunwaldzka 5a tel./fax: (0-18) 201-72-00

Program Przeciwdziałania Narkomanii

Oddziaływanie terapeutyczne, ambulatoryjnie, praca indywidualna