Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

„STAŻ ZAWODOWY W UNII EUROPEJSKIEJ”

 

- udział w ogólnoeuropejskiej mobilności uczniów początkowego etapu kształcenia zawodowego,

- uzyskanie dokumentów potwierdzających zagraniczne doświadczenie zawodowe,

- poszerzenie teoretycznych i praktycznych umiejętności uczniów w zakresie wybranego zawodu

- wprowadzenie do programu praktyk elementów zagranicznej kuchni, architektury krajobrazu oraz rekreacji konnej, które mogą być zaadoptowane w naszym regionie,

- doskonalenie umiejętności j. angielskiego branżowego,

- poznanie kultury gospodarzy a przez to wspieranie zrozumienia społecznego i dialogu międzykulturowy, uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe,

- wspieranie rozwoju osobistego i zdolności adaptacyjnych młodzieży z terenów słabiej rozwiniętych, jakimi są tereny południowo-wschodniej Polski.

W wyniku realizacji projektu przewiduje się:

- wzrost praktycznych umiejętności zawodowych uczniów,

- wzrost aktywności zawodowej absolwentów naszej szkoły, posiadających innowacyjne umiejętności zawodowe, swobodnie poruszających się na europejskim rynku pracy, znających języki obce, kreatywnych, szanujących zasady demokracji i tolerancji, pełnych szacunku dla innych narodów i kultur

- uzyskanie Europass Mobility, certyfikatu ECVET oraz zaliczenie szkolnej praktyki zawodowej

 11 Wochy sta12 Wochy sta

 

Udział w stażu jest w całości finansowany ze środków unijnych. Uczniowie mają zapewnione przed wyjazdem przygotowanie pedagogiczno-językowo- kulturowe, ubezpieczenie, kieszonkowe, opiekę dwóch nauczycieli w czasie podróży i pobytu za granicą oraz podróż z Nawojowej do miejsca stażu i z powrotem. Zagraniczni partnerzy projektu zapewniają miejsca odbywania stażu, zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny oraz wsparcie wyznaczonych opiekunów. Staże są realizowane w odpowiednio dobranych zagranicznych firmach w zależności od kierunku kształcenia wg. wcześniej uzgodnionego i zatwierdzonego planu. Projekt daje uczniom naszej szkoły możliwość zdobycia doświadczenia, poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych dla pracowników ich specjalności. Praktyka zagraniczna pozwala na poszerzenie kompetencji a także na sprawdzenie możliwości zastosowania posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych w obcych realiach. Udział w stażu daje również możliwość sprawdzenia posiadanych kompetencji językowych w warunkach pracy i życia codziennego w obcym kraju oraz wiele innych korzyści wpływających na rozwój zawodowy i osobisty uczestników. W czasie wolnym stażyści mają zapewnioną możliwość poznawania lokalnej kultury i zwyczajów, zwiedzanie, spotkania integracyjne oraz wypoczynek.

Rekrutacja do wyjazdu na poszczególne staże przeprowadzana jest przez powołaną przez Dyrektora Szkoły Komisję Rekrutacyjną, zgodnie z przygotowanym regulaminem. Listy stażystów oraz regulamin rekrutacji załączone poniżej.