Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

 • ZSP
 • 2
 • 3
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

29.12.2015. zakończył się w naszej szkole czas trwania projektu "EUROPEJSKIE STAŻE  ZAWODOWENR 2014-1-PL01-KA102-000738 realizowanego przy wsparciu finansowym programu Unii Europejskiej Erasmus+: Kształcenie i szkolenia zawodowe//akcja1 - Mobilność edukacyjna, Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej.

Głównym działaniem projektu była realizacja dwutygodniowego stażu zawodowego za granicą przez naszych uczniów wszystkich kierunków kształcenia.

 • Czas trwania projektu: 2014-12-30 do 2015-12-29.
 • Grupa docelowa: grup 24 uczestników Technikum: Architektury Krajobrazu, Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Hodowli Koni ZSP w Nawojowej
 • Kraj stażu: Włochy, Kalabria, Cosenza/Rende,
 • Organizacja przyjmująca: Euroform RFS
 • Termin realizacji stażu: 28.09 – 09.10.2015
 • Dofinansowanie: 43 158,00 EUR

Korzyści dla uczniów:

- wzrost umiejętności, wiedzy, doświadczenia i kompetencji zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy,

- poszerzenie znajomość języka angielskiego zawodowego a także sprawdzenie posiadanych kompetencji językowych w warunkach pracy i życia codziennego w obcym kraju,

- konieczność posługiwania sie obcym językiem w trakcie stażu - przełamania bariery językowej oraz skuteczna lekcja, która przyczynia się do wzrostu kompetencji komunikacyjnych uczniów,

- możliwość kontaktu z inną kulturą, odmiennymi zwyczajami, upodobaniami i mentalnością,  lekcja tolerancji i wyrozumiałości dla przedstawicieli innych kultur oraz zrozumienia zjawiska przenikania się różnych kultur i zwyczajów,

- rozwój umiejętności społecznych i adaptacyjnych, ułatwiających współdziałanie w grupie – zarówno towarzyskiej jak i w zespole zawodowym, rozwiązywanie codziennych problemów, zrozumienie i tolerancję dla innych członków zespołu a tym samym umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich,

- wzrost poczucia własnej wartości, podniesienie samooceny, zwiększenie otwartości na inną kulturę, zwyczaje mentalność, poszerzenie horyzontów myślowych i sposobu postrzegania świata, wzrost motywacji do dalszej nauki i poszukiwania indywidualnych ścieżek rozwoju osobistego i zawodowego,

- każdy uczestnik projektu otrzymuje Europass Mobility, potwierdzający realizację Europejskiej Ścieżki Kształcenia Zawodowego oraz Certyfikat odbycia stażu z opisem nabytych umiejętności i kompetencji (dwie wersje językowe), zwiększające szanse na europejskim rynku pracy. Dodatkowo część uczestników otrzymała referencje od pracodawców

Po powrocie każdy z uczestników zobowiązany był do opracowania indywidualnego raportu ze stażu w systemie Mobility Tool oraz przygotowania prezentacji multimedialnej (w grupach) dotyczącej realizacji stażu.

Więcej na temat przebiegu realizacji i osiągniętych efektów projektu zamieszczono w załącznikach w formie prezentacji multimedialnych (prace uczestników oraz podsumowanie projektu przez SKP)

 

 

 

 

NASZE ATUTY