Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

 Zajęcia on-line z obszaru żywność, środowisko oraz z języka angielskiego realizowane są w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany jest od 1.01.2016 roku do 31.12.2021 roku.

Od 13 lutego ruszyły kolejne zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej z obszarów: język angielski zawodowy, żywność oraz środowisko . Lekcje  te to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych Uniwersytetu Rolniczego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.Celem szczegółowym projektu w zakresie komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej jest zapewnianie uczniom techników możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi,

a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki.Kontynuowane są zajęcia z informatyki przeprowadzane przez  Akademię Górnicz-Hutniczą, oraz przedsiębiorczości przez Uniwersytet Ekonomiczny Zajęcia on-line oraz koła naukowe z informatyki i przedsiębiorczości realizowane są w ramach projektu pod nazwą Wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej".Celem projektu jest  rozwój kompetencji kluczowych uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej przy wykorzystaniu w procesie dydaktycznym nowoczesnych  technik informacyjno – komunikacyjnych Współpraca ta pozwoli uczniom na  rozwijanie  zdolności i zainteresowań ze wsparciem wiodących uczelni, wyrównywanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki. Podczas zajęć uczniowie słuchają wykładów,  obserwują pokazy, wykonują ćwiczenia. Mają możliwość wymiany wiedzy pomiędzy kolegami z innych szkół biorących udział w projekcie.

 

 

 

NASZE ATUTY