Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

 • ZSP
 • 2
 • 3
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
                                 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zrównoważona architektura krajobrazu w przestrzeni miejskiej na włoskich przykładach”Nr.projektu: 2012-1-PL1-ESF01-27735   Kraj stażu: Włochy Grupa docelowa: 40 uczestników                                                                               

Sprawozdanie z realizacji projektu

Staż został zrealizowany w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Spis Treści:O projekcie,Uczestnicy,Przygotowania do wyjazdu,Współpraca z partnerem,O praktykach,Staż widziany oczami stażystów,Informacja i promocja,Dokument Europass Mobility i certyfikaty

 • O projekcie

Projekt „Zrównoważona architektura krajobrazu w przestrzeni miejskiej na włoskich
przykładach”
został zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej             w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się             i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji                        w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czas trwania: 01.02 - 20.12 2013r.

 • Grupa docelowa: Dwie grupy po 20 uczestników każda - 40 uczniów Technikum Architektury Krajobrazu ZSP w Nawojowej
 • Dofinansowanie:
 • Organizacja przyjmująca: Euroform RFS

Zasadniczymi celem projektu było: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie szans uczniów pochodzącym ze słabiej rozwiniętych terenów Polski południowo-wschodniej, na europejskim i krajowym rynku pracy, wsparcie uczestników w zdobywaniu atrakcyjnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz przyczynienie się do poszerzenie umiejętności językowych, wzrostu samooceny, zrozumienia i otwartości na inną kulturę, umiejętności społecznych i adaptacyjnych, co powinno wpłynąć na osobisty rozwój uczestników i ich motywację do dalszej nauki.

 • Uczestnicy

Uczestnikami projektu - stażystami były dwie 20-osobowe grupy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej, klas III o profilu architektura krajobrazu. Uczestniczyli oni w dwutygodniowym stażu zorganizowanym w firmach zajmujących się architekturą krajobrazu miasta. Rekrutacja uczniów na uczestników projektu przeprowadzona została przez Zespół ds. Projektu powołany decyzją Dyrektora Szkoły - komisję rekrutacyjną, na podstawie opracowanych kwestionariuszy w oparciu o ustalone kryteria: uczniowie klas III Technikum Architektury Krajobrazu, którzy wyrazili chęć udziału w stażu i uzyskali najwyższą średnią z następujących składowych:

 

Grupa I (staż 15.04 - 26.04.2013)

 1. Średnia ocen z teoretycznych przedmiotów zawodowych na koniec I semestru kl. III,
 2. Ocena z przygotowania praktycznego na koniec I semestru kl. III,
 3. Ocena z języka angielskiego na koniec I semestru kl. III,
 4. Ocena zachowania na koniec I semestru kl. III,
 5. Ocena z testu znajomości języka angielskiego branżowego, przeprowadzonego pod koniec I semestru kl. III.

Grupa II (staż 23.09 – 04.10.2013) – oceny analogicznie na koniec kl. II

Skala ocen 1,00 – 6,00.

Uczniowie kwalifikowani byli od najwyższej średniej (z uwzględnieniem dwóch miejsc po przecinku). Ostatecznie w projekcie wzięli udział:

Grupa I 15.04 - 26.04.2013


 1. Bassara Marta
 2. Bochenek Szymon
 3. Burzyńska Dominika
 4. Głębecka Zuzanna
 5. Ignatowicz Sara
 6. Jacek Dominika
 7. Nowakowska Ewelina
 8. Ogórek Dariusz
 9. Ogórek Rafał
 10. Orzechowski Michał

Grupa II 23.09 – 04.10.2013

 1. Bałuszyńska Julia
 2. Bogdański Adrian
 3. Borek Klaudia
 4. Cecko Natalia
 5. Dutka Aneta
 6. Fyda Dawid
 7. Górowski Mateusz
 8. Jaśkiewicz Łukasz
 9. Karcz Aleksandra
 10. Kopeć Patryk

 1. Kościółek Jakub
 2. Kośkiewicz Mateusz
 3. Maślanka Przemysław
 4. Nowotarska Dagmara
 5. Rams Adrianna
 6. Rams Zuzanna
 7. Rodak Przemysław
 8. Szyszka Anna
 9. Wójcik Aleksandra
 10. Zielińska Dominika


Opiekunowie grupy:

 1. Elżbieta Górka – nauczyciel języka angielskiego
 2. Jolanta Ślipek – nauczyciel przedsiębiorczości i przedmiotów zawodowych

Grupa uczestników projektu wraz z opiekunami przebywała w Rende/Cosenza           w terminach: 15.04 - 26.04.2013 i 23.09 – 04.10.2013

 • Przygotowania do wyjazdu

Przed wyjazdem wszyscy uczestnicy stażu brali udział w spotkaniach organizacyjnych                (z udziałem rodziców), w trakcie których omawiano wszystkie szczegóły związane ze stażem, w tym przewidywany program, wypełniali również ankiety, na podstawie których diagnozowano ich aktualną wiedzę zawodową i potrzeby w tej dziedzinie.

Przed ostatecznym dokonaniem wyboru instytucji przyjmujących uczniowie wypełnili kwestionariusze, dostarczone przez partnera przyjmującego, na podstawie których indywidualnie określono ich wiedzę, doświadczenie zawodowe i potrzeby stażu. Wszyscy zakwalifikowani uczestniczyli w przygotowaniu pedagogiczno-kulturowym i językowym. Polegało ono na udziale uczniów w dodatkowych pozalekcyjnych zajęciach zorganizowanych w szkole.

Przygotowanie językowe przed wyjazdem odbywało się w 10-cio osobowych grupach                    w wymiarze 30 godz. na grupę, prowadzone przez nauczyciela j. angielskiego. Celem zajęć było poszerzenie struktur językowych oraz wprowadzenie nowych zagadnień istotnych z punktu widzenia stażu, szczególnie z uwzględnieniem słownictwa branżowego niezbędnego do udziału w stażu.

Zajęcia kulturowo-pedagogiczne przeprowadzone zostały przez nauczyciela humanistę posiadającego przygotowanie z zakresu kultury europejskiej i były bezpośrednio związane            z treścią merytoryczną projektu. Każda grupa uczestniczyła w prelekcji na temat kultury włoskiej w kontekście kultury i prawa pracy. Ponadto w ramach zajęć warsztatowych (10-cio osobowe grupy) uczniowie poznali specyfikę realiów kulturowych Włoch ze szczególnym uwzględnieniem zwyczajów w życiu codziennym, kultury pracy, reguł zachowania obowiązujących w miejscach publicznych i w pracy.

Każdy z wyjeżdżających na staż uczestniczył przed wyjazdem w indywidualnych rozmowach z pedagogiem szkolnym, przygotowujących do radzenia sobie z problemami wynikającymi          z rozłąki, życia i pracy w obcym kulturowo środowisku i ewentualnymi problemami              z komunikacją. Celem prowadzonych rozmów było przygotowanie do nietypowych sytuacji               i wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa.  

Instytucja wysyłająca zapewniła uczestnikom podróż autokarem z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu. Dokonując wyboru formy transportu wzięto pod uwagę bezpieczeństwo, komfort i cenę. Ze względu na brak możliwości bezpośredniego połączenia lotniczego oraz koszty podróży samolotem wybrano przejazd komfortowym autokarem.

Za zakwaterowanie i wyżywienie odpowiedzialna był EuroForm. Uczestnicy zostali zakwaterowani w wygodnym hotelu: Home Club Suite (3-osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, TV, internet), niezbyt daleko od miejsc odbywania stażu. W hotelu benificjenci mieli zapewnione dwa posiłki tj. śniadanie i obiadokolację, natomiast lunch był przewidziany w miejscu stażu. Partner włoski zapewnił transport lokalny poprzez wykupienie dla każdego uczestnika biletu okresowego umożliwiającego swobodne poruszanie się po mieście wszystkimi środkami komunikacji miejskiej. Przy zachowaniu zasad konkurencyjności wybrano firmę ubezpieczeniową – polisa dla uczestników była każdorazowo wykupiona bezpośrednio przed wyjazdem na staż. Swoim zakresem obejmowała: koszty leczenia za granicą powstałe w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem (NNW), OC oraz ASSISTANCE wyjazdu młodzieży na praktyki szkolne (uczniowskie) do Włoch (zajęcia teoretyczne, praktyczne w tym również pracę fizyczną). Ponad to każdy uczeń miał zapewnioną pomoc w uzyskaniu Eropejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i taką kartę posiadał w czasie wyjazdu. Wszelkie płatności wynikające ze zobowiązań związanych     z organizacją pobytu pokrywała instytucja wysyłająca, bez angażowania benificjentów              w indywidualne rozliczenia.

 • Współpraca z partnerem

Euroform RFS to organizacja działająca w dziedzinie kształcenia zawodowego od 1996r., zajmując się przede wszystkim organizacją i przeprowadzaniem praktyk zawodowych. Wybrany partner ma oficjalną akredytację rządu w regionie Calabria. Specjalizuje się           w kształceniu zawodowym i ustawicznym zarówno osób dorosłych jak i młodzieży, zwracając szczególną uwagę na międzynarodową mobilność uczniów, młodych pracowników, absolwentów oraz metodyków i nauczycieli. Dowodem doświadczenia            i wysokiego poziomu kształcenia jest udział (jako partner wysyłający iprzyjmujący)                         w licznych projektach unijnych. W 2003 r. Euroform RFS założył Międzynarodowe Biuro Mobilności, które działa w porozumieniu z władzami prowincji Cosenza oraz Uniwersytetem Calabrii. Biuro działa z sukcesem wspierając młodzież poszukującą możliwości zdobywania doświadczenia i rozwijania umiejętności zawodowych w ramach unijnych programów mobilności. Pracownicy Euroform RFS to grupa mających duże doświadczenie ekspertów, których profesjonalizm i oddanie gwarantuje sprawny i efektywny przebieg stażu.

Włoski partner, w porozumieniu z ZSP Nawojowa, dokonał wyboru firm w których uczniowie realizowali część praktyk. Podstawą wyboru była możliwość realizacji programu stażu, który partner pośredniczący omawiał z w/w firmami: Azienda Coretto Garden di E.&A. Garrafa, Vivai Tecnofleur s.r.l, Hobby Garden Service, Vivai Mirabelli di Mirabelli Manuela – Pamela & C. Sas, Zupo Arreda, Hobby Garden Service, La Mimosa, Berlingieri Architetti. Wszystkie ustalenia były dokonywane w porozumieniu z partnerem wysyłającym                    i uczestnikami stażu, którzy wypełniali przed wyjazdem kwestionariusze, na podstawie których dokonano ostatecznego wyboru organizacji przyjmujących. Wynegocjowane umowy między partnerami zostały podpisane przed rozpoczęciem stażu.

 • O praktykach

Staż był realizowany częściowo w instytucji EuroForm RFS. Jest to organizacja działająca

w dziedzinie kształcenia zawodowego , zajmująca się przede wszystkim organizacją

przeprowadzaniem praktyk zawodowych. Ma oficjalną akredytację rządu w regionie Calabria i współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami działającymi w różnych sektorach gospodarki. Pozwoliło to na właściwy wybór przedsiębiorstw w których odbywała się pozostała część stażu. Szkolenie obywało się w grupie kilku lub kilkunastoosobowej w zależności od tematu

i możliwości organizacyjnych. Program stażu był podzielony na dwie zasadnicze fazy: praca z programami graficznymi służącymi do planowania architektury krajobrazu i praktyczne zastosowanie teorii w trakcie zajęć w zakładach zieleni.

Obejmował poznanie:

- stosowania graficznych programów komputerowych do planowania przestrzennego terenu,

- struktury organizacyjnej włoskich zakładów zajmujących się architekturą krajobrazu,  

- sposobów zagospodarowania terenów zielonych,

- sposobów zastosowania i pielęgnacji roślinności używanej we włoskich ogrodach,

- metod tworzenia kompozycji roślinnych,

- wykorzystanie elementów małej architektury oraz różnorodnego materiału nawierzchni dróg ogrodowych i ścieżek

Staż trwał dwa tygodnie, pięć dni w tygodniu po 6 godzin dziennie.

W drodze do Rende uczniowie zwiedzali Watykan i Rzym na miejscu Cosenze/Rende, Pompeje oraz nadmorskie, piękne miasteczko Paola

W czasie wolnym uczestniczyli w spotkaniach towarzyskich, odpoczywali na plaży, robili zakupy, spacerowali poznając zwyczaje i kulturę Włoch. W drodze powrotnej, w czasie przerw w podróży wynikających z przepisów szczegółowych normujących czas pracy kierowców (zgodnie z ustawą) uczniowie mogli poznać atrakcje Parku Rozrywki „Gardaland”

 • Staż oczami stażystów

„Jestem bardzo zadowolony z praktyki we Włoszech. Poznałem wielu wspaniałych ludzi od których wiele się nauczyłem. Atmosfera w miejscu pracy była bardzo przyjazna. Gdyby była możliwość to chciałbym tam pracować”                        

Dawid Fyda

„Jestem bardzo zadowolony z miejsca praktyk. Była bardzo przyjemna atmosfera. Poznałem dużo osób. Myślę że w przyszłości chciałbym tam pojechać podjąć pracę w tym zawodzie”

Mateusz Górowski

„Pobyt we Włoszech uważam za udany, praktyki spełniły moje oczekiwania. Poznałam wiele nowych roślin: opuncje, cytryny, pomarańcze, kaki, oliwki i inne których nigdy wcześniej nie widziałam na żywo. Nauczyłam się przygotowywać sadzonki i wiele innych przydatnych rzeczy”

Ada Rams

„Praktyki we Włoszech to najlepsze co mnie spotkało! Praca tam była samą przyjemnością. Dzięki wyjazdowi wiele się nauczyłam i zobaczyłam”

Dagmara Nowotarska

„Jestem bardzo zadowolony z wyjazdu do Włoch. Byłem tam pierwszy raz, świetny klimat, mili ludzie. Mogłem poznać ich kulturę, kuchnię włoską a także wiele się nauczyć z zakresu mojego zawodu”

Patryk Kopeć

„Podobały mi się bardzo nasze praktyki we Włoszech. Jestem zadowolona dlatego że mogłam wykazać się odpowiedzialnością oraz że pracowałam w dziale florystyki dzięki temu już mam plany na przyszłość”

Julia Bałuszyńska

„Jestem bardzo zadowolona z moich praktyk. Zajmowałam się florystyką co bardzo mi się podobało. We własnym zakresie przemieszczaliśmy się między firmami a hotelem co dostarczało nam satysfakcji z bycia samodzielnym. Rozwijaliśmy swoją kreatywność, poznaliśmy nową kulturę i ludzi”

Klaudia Borek

„Praktyki zawodowe które odbywałam w „Hobby Garden” były bardzo fajne. Bardzo obawiałam się dojazdów ponieważ dojeżdżaliśmy samodzielnie ale okazało się że nie jest z tym tak źle. W firmie panowała bardzo miła atmosfera. Nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy o roślinach których wcześniej nie widziałam. Razem z nami pracowali właściciele którzy na bieżąco opowiadali i uczyli nas jak dbać i zajmować się roślinami aby były piękne i zdrowe.”

Dominika Zielińska

 • Dokument Europass Mobility i Certyfikaty

Każdy uczestnik (40 osób) projektu otrzymał:

 • certyfikat odbycia stażu z opisem nabytych umiejętności i kompetencji potwierdzony przez obydwie instytucje partnerskie (dwie wersje językowe),
 • Europass Mobility, potwierdzający realizację Europejskiej Ścieżki Kształcenia Zawodowego, zdobytych umiejętności zawodowych i językowych. Dokument ten jest w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej. W dokumencie tym wskazany jest poziom umiejętności oraz kwalifikacji nabytych przez jego posiadacza. Znaczenia dokumentowi dodaje fakt, że jego treść jest poświadczona zarówno przez krajową organizację wysyłającą, jak i przez zagraniczną organizację przyjmującą oraz Krajowe Centrum Europass.
 • potwierdzenie odbycia stażu, wystawiony przez Partnera Przyjmującego na podstawie czasu pracy, potwierdzonego listą obecności i Kartą Pracy,

 

 • Informacja i promocja

Mając na uwadze potrzebę upowszechniania projektu i dobrych praktyk, przygotowano          i zrealizowano plan upowszechniania rezultatów projektu i dobrych praktyk:

- zamieszczenie informacji o projekcie i prezentacji na temat jego realizacji na szkolnej stronie www.nawojowa.edu.pl oraz na stronie partnera,.

- informacje o realizacji programu LLP LdV na lokalnych portalach informacyjnych www.sadeczanin.info, www.powiat.nowy-sacz.pl, www.radioen.pl, www.rdn.home.pl, http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-nowosadecki/, http://www.miastons.pl/ i innych,

- zorganizowanie spotkanie, na którym przedstawiono prezentacje multimedialne dotyczące realizacji stażu oraz włoskiej architektury krajobraz,

- pokazowe lekcje dla uczniów naszej szkoły (4 lekcje),

- informacja o projekcie i efektach stażu w czasie spotkania z rodzicami,

- informowanie o efektach odbytego stażu na spotkaniach z uczniami gimnazjów i podczas dni otwartych szkoły,

- przekazanie „ Sprawozdanie z realizacji projektu” do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz do Kuratorium Oświaty.

 • Podsumowanie

Projekt przyczynił się do podniesienia pod względem jakościowym i ilościowym regionalnej mobilności osób biorących udział w początkowym etapie kształcenia zawodowego. Dzięki odbyciu stażu zawodowego w przedsiębiorstwach włoskich, uczestnicy projektu zdobyli doświadczenia, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne dla pracowników ich specjalności pracujących w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Praktyka zagraniczna pozwoliła na poszerzenie kompetencji w dziedzinie architektury krajobrazu, wzbogacając je o zastosowanie nowych graficznych programów komputerowych, innowacyjne sposoby aranżacji terenu stosowane we Włoszech i elementy roślinności śródziemnomorskiej a także na sprawdzenie możliwości zastosowania posiadanej wiedzy         i umiejętności zawodowych we włoskich realiach. Nabycie tej wiedzy zostało potwierdzone przyznaniem uczestnikom dokumentów Europass Mobility.

Udział w stażu dał możliwość sprawdzenia posiadanych kompetencji językowych                           w warunkach pracy i życia codziennego w obcym kraju. Dzięki odbytym kursom w ramach przygotowania stażyści poszerzyli znajomość języka angielskiego. Dodatkowo zwiększenie umiejętności językowych wpłynie na mobilność i kreatywność stażystów w przyszłym poszukiwaniu pracy.

Dzięki pobytowi i pracy w innym kraju, z inną specyfiką kulturową, odmiennymi zwyczajami, upodobaniami i mentalnością tamtejszego społeczeństwa, stażyści otrzymali wielką lekcję tolerancji i wyrozumiałości dla przedstawicieli innych kultur oraz zrozumieli dobrze zjawisko przenikania się różnych kultur i zwyczajów i potrzebę wyrozumiałości            i otwarcia się na przedstawicieli innych narodów. Nabyli też nowe umiejętności społeczne            i adaptacyjne, ułatwiające współdziałanie w grupie – zarówno towarzyskiej jak i w zespole zawodowym; rozwiązywanie codziennych problemów, zrozumienie i tolerancję dla innych członków zespołu. Udział w projekcie przyczynił się do wzrostu poczucia własnej wartości, podniesienia samooceny co wpływa na osobisty rozwój uczestników i motywację do dalszej nauki, pokazuje znaczenie uczenia się przez całe życie, rozwijania nowych kompetencji jako szansy na znalezienie pracy.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Całość zebrała i opracowała:

                                                                                                                             Jolanta Ślipek

Szkolny Koordynator Projektu

 

 

 

NASZE ATUTY