Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Projekt pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów, Podziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.

Beneficjent projektu: Województwo Małopolskie
Partner projektu: Powiat Nowosądecki

Okres realizacji projektu: od 1.01.2016 roku do 31.12.2021 roku

Wartość projektu dla Powiatu Nowosądeckiego: 227 032,00 zł, w tym:
•    współfinansowanie z UE: 192 977,20 zł
•    współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 11 351,60 zł
•    wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 22 703,20 zł

Cel projektu:

Celem szczegółowym projektu w zakresie komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej jest zapewnianie uczniom techników możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne:

http://www.fundusze.nowosadecki.pl/malopolska-chmura-edukacyjna-w-szkolach-powiatu-nowosadeckiego-iv-edycja/rekrutacja.html

 

 

 

NASZE ATUTY