Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Projekt pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – V edycja” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

2.Zał. nr 1 -Formularz zgłoszenia

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku

Wartość projektu: 267 798,13 zł, w tym:

•    dofinansowanie 254 408,22 zł
•    wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 13 389,91 zł

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw na rynku pracy u 180 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w okresie od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku.

 

 

 

NASZE ATUTY