Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt  nr 2012-1-PL1-ESF01-27735 „Zrównoważona architektura krajobrazu w przestrzeni miejskiej na włoskich przykładach” realizowany w ramach projektu systemowego "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących i szkolących zawodowo", finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 upowszechnianie uczenia się przez całe życie dobiegł końca.Projekt  nr 2012-1-PL1-ESF01-27735 „Zrównoważona architektura krajobrazu w przestrzeni miejskiej na włoskich przykładach” realizowany w ramach projektu systemowego "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących i szkolących zawodowo", finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 upowszechnianie uczenia się przez całe życie - dobiegł końca.

Dwie 20-osobowe  grupy uczniów Technikum Architektury Krajobrazu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej wraz z opiekunami  realizowały  dwutygodniowy staż we  Włoszech. Po wyjeździe wszyscy wracali zadowoleni, pełni wrażeń  a przede wszystkim bogatsi  o zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe. Staż odbywał się częściowo  w instytucji włoskiego partnera projektu EuroForm RFS a w pozostałej części w firmach: Azienda Coretto Garden di E.&A., Garrafa, Vivai Tecnofleur s.r.l, Hobby Garden Service, Vivai Mirabelli di Mirabelli Manuela – Pamela & C. Sas. Zupo Arreda, Mimosa, i innych. Podstawowym celem projektu było nabycie przez uczestników stażu umiejętności urządzania i pielęgnacji terenów zieleni z uwzględnieniem różnych gatunków i odmian roślin. Program obejmował poznanie:

- zastosowania graficznych programów komputerowych do planowania przestrzennego terenu,

- struktury organizacyjnej włoskich zakładów zajmujących się zielenią,

- sposobów zagospodarowania terenów zielonych,

- sposobów zastosowania i pielęgnacji roślinności używanej we włoskich ogrodach,

- metod tworzenia kompozycji roślinnych,

- wykorzystanie elementów małej architektury,

- przycinanie, nawadnianie, pielenie, zabezpieczanie roślin do transportu i przemieszczania oraz przed innymi uszkodzeniami.


Korzyści dla uczniów:

- wzrost umiejętności, wiedzy, doświadczenia i kompetencji zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy,

- poszerzenie znajomość języka angielskiego zawodowego a także sprawdzenie posiadanych kompetencji językowych w warunkach pracy i życia codziennego w obcym kraju,

- konieczność posługiwania sie obcym językiem w trakcie stażu - przełamania bariery językowej oraz skuteczna lekcja, która przyczynia się do wzrostu kompetencji komunikacyjnych uczniów,

- możliwość kontaktu z inną kulturą, odmiennymi zwyczajami, upodobaniami i mentalnością - lekcja tolerancji i wyrozumiałości dla przedstawicieli innych kultur oraz zrozumienia zjawiska przenikania się różnych kultur i zwyczajów,

- rozwój umiejętności społecznych i adaptacyjnych, ułatwiających współdziałanie w grupie – zarówno towarzyskiej jak i w zespole zawodowym, rozwiązywanie codziennych problemów, zrozumienie i tolerancję dla innych członków zespołu a tym samym umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich,

- wzrost poczucia własnej wartości, podniesienie samooceny, zwiększenie otwartości na inną kulturę, zwyczaje mentalność, poszerzenie horyzontów myślowych i sposobu postrzegania świata, wzrost motywacji do dalszej nauki i poszukiwania indywidualnych ścieżek rozwoju osobistego i zawodowego,

- każdy uczestnik projektu otrzymuje Europass Mobility, potwierdzający realizację Europejskiej Ścieżki Kształcenia Zawodowego oraz Certyfikat odbycia stażu z opisem nabytych umiejętności i kompetencji (dwie wersje językowe), zwiększające szanse na europejskim rynku pracy.

Po powrocie każdy z uczestników zobowiązany był do opracowania indywidualnego raportu ze stażu w systemie Mobility Tool oraz przygotowania prezentacji multimedialnej dotyczącej realizacji stażu. W załączniku zamieszczamy prezentacje opracowane przez uczniów -  uczestników projektu.

 

 

 

NASZE ATUTY