Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

 • ZSP
 • 2
 • 3
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Rozpoczęcie rekrutacji – staże zawodowe/ praktyki zawodowe – projekt pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim

Formularz zgłoszeniowy na staż, praktykę zawodową-formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i warunków uczestnictwa w projekcie

Regulamin organizacji stażu i praktyk zawodowych

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa

Zakres danych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Wzór protokołu rekrutacyjnego

 

Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego,

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.

 Całkowita wartość projektu: 8 284 024,10 PLN
Wartość dofinansowania: 7 455 621, 69 PLN
Projekt realizowany w okresie od 01.02.2020 roku  do 30.06.2023 roku

 Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki
Realizatorzy projektu: 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju

Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku

Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

 Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego realizowanego we współpracy z pracodawcami.

 W ramach projektu przewiduje się nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów dzięki:

 • kursom i szkoleniom zawodowym m.in.: barman, barista, kelner, kucharz, carving, florysta, autoCAD, prawo jazdy, operator wózka widłowego, spawacz, operator koparko-ładowarki, kurs księgowości, obsługa kasy fiskalnej, nauka jady konnej, i wiele innych….
 • pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Dodatkowo przy współpracy z uczelniami wyższymi zostaną zorganizowane kursy przygotowujące uczniów do matury oraz egzaminów zawodowych.

Ponadto zaplanowano zadania z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W ramach projektu zostaną doposażone pracownie zawodowe w każdej ze szkół biorących udział w projekcie.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego


 

 

Sprawozdanie z realizacji projektu nr 2012-1-PL1-ESF01-27735 „Zrównoważona architektura krajobrazu w przestrzeni miejskiej na włoskich przykładach” /"Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących i szkolących zawodowo", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 upowszechnianie uczenia się przez całe życie na zasadach LdV - w formie prezentacji multimedialnej

Sprawozdanie z realizacji projektu nr 2012-1-PL1-ESF01-27735 „Zrównoważona architektura krajobrazu w przestrzeni miejskiej na włoskich przykładach” /"Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących i szkolących zawodowo", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 upowszechnianie uczenia się przez całe życiena zasadach LdV - w formie prezentacji multimedialnej

 • Kraj stażu: Włochy, Kalabria, Cosenza/Rende,
 • Organizacja przyjmująca: Euroform RFS
 • Czas trwania: 01.02 - 20.12 2013r.
 • Grupa docelowa: Dwie grupy po 20 uczestników każda -  40 uczniów Technikum Architektury Krajobrazu ZSP w Nawojowej
 • Dofinansowanie: 379424.23 zł

Cele:

 • podniesienie jakości kształcenia zawodowego, poprzez wykorzystywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku,
 • poszerzenie umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych,
 • wzrost  samooceny, zrozumienia i otwartości na inną kulturę, umiejętności społecznych i adaptacyjnych, co wpływa na osobisty rozwój uczestników i motywację do dalszej nauki

Realizacja Projektu przyczyniła się do podniesienia pod względem jakościowym i ilościowym regionalnej mobilności osób biorących udział w początkowym etapie kształcenia zawodowego. Dzięki odbyciu stażu zawodowego w przedsiębiorstwach włoskich, uczestnicy projektu zdobyli doświadczenia, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne dla pracowników ich specjalności pracujących w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Praktyka zagraniczna pozwoliła na poszerzenie kompetencji w dziedzinie architektury krajobrazu, wzbogacając je o zastosowanie nowych graficznych programów komputerowych, innowacyjne sposoby aranżacji terenu stosowane we Włoszech  i elementy roślinności śródziemnomorskiej a także na sprawdzenie możliwości zastosowania posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych we włoskich realiach. Nabycie tej wiedzy zostało potwierdzone przyznaniem uczestnikom dokumentów Europass Mobility.

Udział w stażu dał możliwość sprawdzenia posiadanych kompetencji językowych w warunkach pracy i życia codziennego w obcym kraju. Dzięki odbytym kursom w ramach przygotowania stażyści poszerzyli znajomość języka. Dodatkowo zwiększenie umiejętności językowych wpłynie na mobilność i kreatywność stażystów w przyszłym poszukiwaniu pracy.

Dzięki pobytowi i pracy w innym kraju, z inną specyfiką kulturową, odmiennymi zwyczajami, upodobaniami i mentalnością tamtejszego społeczeństwa, stażyści otrzymali wielką lekcję tolerancji i wyrozumiałości dla przedstawicieli innych kultur oraz zrozumieli dobrze zjawisko przenikania się różnych kultur i zwyczajów i potrzebę wyrozumiałości i otwarcia się na przedstawicieli innych narodów. Nabyli też  nowe umiejętności społeczne i adaptacyjne, ułatwiające współdziałanie w grupie – zarówno towarzyskiej jak i w zespole zawodowym;  rozwiązywanie codziennych problemów, zrozumienie i tolerancję dla innych członków zespołu. Udział w projekcie przyczynił się do wzrostu poczucia własnej wartości, podniesienia  samooceny co wpływa na osobisty rozwój uczestników i motywację do dalszej nauki, pokazuje znaczenie uczenia się przez całe życie, rozwijania nowych kompetencji jako szansy na znalezienie pracy.

Poza tym realizacja projektu zapewniła uczestnikom  możliwość  poznanie kultury Włoch. Była to też okazja do zwiedzenia przepięknych miejsc we Włoszech, w tym także samej stolicy Włoch – Rzymu, Neapolu, Pompeji oraz małych urokliwych miasteczek włoskich takich jak Paola ze szczególnym uwzględnieniem elementów architektury.

Realizacja każdego projektu edukacyjnego z partnerem zagranicznym podnosi atrakcyjność kształcenia zawodowego w szkole. Zarządzający szkołą mają świadomość  znaczenie takich wyjazdów dla akcji promujących szkoły w środowisku lokalnym, które w dużym stopniu wpływają na nabór uczniów do szkoły. Jest to na pewno bardzo ważne zwłaszcza podczas niżu demograficznego. Podsumowując można stwierdzić, że możliwość wyjazdu uczniów na zagraniczny staż, znacznie wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły a jednocześnie wpływa na poziom kształcenia zawodowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego


20 osobowa grupa uczniów Technikum Architektury Krajobrazu ZSP w Nawojowej odbywa aktualnie dwutygodniowy staż we Włoszech.

20 osobowa grupa uczniów Technikum Architektury Krajobrazu ZSP w Nawojowej odbywa aktualnie dwutygodniowy staż we Włoszech, w ramach projektu "„Zrównoważona architektura krajobrazu w przestrzeni miejskiej na włoskich przykładach” - projekt  systemowy „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie.Po trudach i atrakcjach podróży szczęśliwie dotarliśmy do miejsca zagranicznej praktyki -  Rende/Cosenza w Kalabrii (południowe  Włochy). W drodze na staż tradycyjnie już, zatrzymaliśmy się w Rzymie. Przerwa w podróży wynikająca z przepisów dotyczących czasu pracy kierowców,  pozwoliła na całodniową wycieczkę. Dla zdecydowanej większości młodzieży była to pierwsza możliwość zetknięcia się z historią, zabytkami i architekturą tego niezwykłego miasta. Zobaczyliśmy Bazylikę św. Piotra, Bazylikę św. Jana na Lateranie (Katedra Biskupa Rzymu – Papieska Arcybazylika), Sanktuarium Świętych Schodów, Forum Romanum, Koloseum, Panteon, Kapitol, Ołtarz Ojczyzny, Schody Hiszpańskie, Fontanna di Trevi, Plac Wenecki, symbol Rzymu – Wilczycę Kapitolińską i wiele innych.

W niedzielę rano dotarliśmy do hotelu Home Club Suite w Cosenza gdzie komfortowych warunkach odpoczęliśmy po podróży.

W poniedziałek rano, zgodnie z planem rozpoczęliśmy realizację stażu. W pierwszych dniach poznaliśmy Organizację Przyjmującą Euroform, lokalną architekturę krajobrazu Cosenza/Rende. Uczestniczyliśmy w seminarium nt. programu ArchiCad 3D. Praktyki realizujemy w czteroosobowych grupach, w pięciu różnych firmach związanych z architekturą krajobrazu na terenie Rende/Cosenza.

 

 

 

 

 

NASZE ATUTY