Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

 • ZSP
 • 2
 • 3
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Informacje Samorządu Uczniowskiego

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZSP im.W.Witosa w Nawojowej

                              w roku szkolnym 2019/20

 

przewodniczący -Karolina Szkaradek kl IIA TAK

zastępca przewodniczącego - Adrian Jędrecki kl IID

Sekretarz                               -  Skoczeń Dawid TAEg-TAK

Skarbnik                                - Justyna Suchowacka klIIID

CZŁONKOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZSP im.W.Witosa w Nawojowej

1. Ewelina Job

2. Emilia Gadzina

3. Błażej Augustyn

 

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

 

 1. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny
 2. Systematyczne spotkania Zarządu SU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków.
 3. Tworzenie właściwej dokumentacji pracy poszczególnych organów SU.
 4. Kształtowanie postaw aktywności i odpowiedzialności za życie szkoły.
 5. Kształtowanie postaw demokratycznych – ogólnoszkolne wybory do Samorządu Szkolnego.
 6. Ustalenie porządku pełnienia dyżurów uczniowskich w szkole i zatwierdzenie przez Zarząd.
 7. Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej: „SU informuje”.
 8. Redagowanie informacji dotyczących działalności SU na stronie internetowej szkoły.
 9. Współudział w nowelizacji i tworzeniu prawa szkolnego.
 10. Organizacja i udział w uroczystościach szkolnych – uroczystych apelach, apelach porządkowych i okolicznościowych (np. ślubowanie klas pierwszych, pożegnanie maturzystów).
 11. Organizacja imprez kulturalno – patriotycznych i rozrywkowych (np. I Dzień Wiosny).
 12. Losowanie „Szczęśliwego Numerka”.
 13. Przeprowadzanie „Dnia Elegancji”.
 14. Udział w akcjach charytatywnych np.: „Góra Grosza”
 15. Pozyskiwanie sponsorów wspierających działalność SU.
 16. Troska o estetyczny wygląd szkoły – okolicznościowe dekoracje.
 17. Realizacja zadań wynikających z Programu Wychowawczego i Profilaktyki.
 18. Stała współpraca z Dyrekcją Szkoły, Pedagogiem, Radą Rodziców i Zespołem Wychowawców.
 19. Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym  i przygotowanie rocznego sprawozdania.

1. „Szczęśliwy numerek” to wylosowana liczba, która odpowiada numerowi ucznia z dziennika najliczniejszej klasy w szkole.

2. Uczeń, którego numer został wylosowany, zostaje zwolniony w danym dniu z pytania ustnego, niezapowiedzianej kartkówki.

3. Uczeń, zwolniony w danym dniu z powodu wylosowanego „szczęśliwego numerka” jest zobowiązany daną partię materiału nadrobić, tj. napisać kartkówkę w terminie ustalonym przez nauczyciela.

4. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia z zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów.

5. Jeżeli uczeń pomimo wylosowania „szczęśliwego numerka” będzie chciał w danym dniu odpowiadać lub pisać kartkówkę, może to zrobić.

6. Losowanie „szczęśliwego numerka” odbywać się będzie przed pierwszą lekcją przez 5 dni w tygodniu. Losować będzie wybrany nauczyciel.

7. „Szczęśliwy numerek” wywieszony będzie w gablocie S.U.

8. W jednym miesiącu tylko raz może zostać wylosowany ten sam „szczęśliwy numerek”.

Regulamin uchwalony przez S.U w dniu. 22.01.2009 r.

 

 

 

NASZE ATUTY