Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

 

 

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:http://www.fundusze.nowosadecki.pl/pl_pl/malopolska-chmura-edukacyjna-w-szkolach-powiatu-nowosadeckiego/rekrutacja,815.html

lub w załącznikach:

1.REGULAMIN REKRUTACJI

2.Zał nr1 -Formularz zgłoszenia

3.Zał nr2 -Oświadczenie ucznia

4.Zał nr3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

5.Zał nr4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

6.zał nr5 Oświadczenie-zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku

7.Zał nr6 Wzór protokołu rekrutacyjnego

Projekt pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów, Podziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.

Beneficjent projektu: Województwo Małopolskie
Partner projektu: Powiat Nowosądecki

Okres realizacji projektu: od 1.01.2016 roku do 31.12.2021 roku

Wartość projektu dla Powiatu Nowosądeckiego: 227 032,00 zł, w tym:
•    współfinansowanie z UE: 192 977,20 zł
•    współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 11 351,60 zł
•    wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 22 703,20 zł

Cel projektu:

Celem szczegółowym projektu w zakresie komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej jest zapewnianie uczniom techników możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne:

http://www.fundusze.nowosadecki.pl/malopolska-chmura-edukacyjna-w-szkolach-powiatu-nowosadeckiego-iv-edycja/rekrutacja.html

 
 
 
Rekrutacja do Projektu pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

 W dniach 05 do 07 października 2018r organizowane są naukowe warsztaty weekendowe w Krakowie dla obszaru środowisko. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Uczniowie chętni do udziału w zajęciach proszeni są o zgłaszanie się do Pani Joanny Hołownickiej Plaszczyk.

ZAŁĄCZNIKI:

1. ZAŁ.10 PROGRAM WARSZTATÓW WEEKENDOWYCH 2018

2.REGULAMIN REKRUTACJI WARSZTATÓW WEEKENDOWYCH 2018

 

 

 

Tytuł projektu: Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna. 

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 roku do 31.07.2019 roku

Wartość projektu: 256 975,00 zł, w tym:

•    dofinansowanie 244 126,25 zł
•    wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 12 848,75 zł

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 180 uczniów i uczennic techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w okresie od 01.09.2018 roku do 31.07.2019 roku.

 

 logoMCHE2019

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 roku do 31.08.2018 roku

Wartość projektu: 81 003,75 zł, w tym:

•    dofinansowanie 76 953,56 zł
•    wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 4 050,19 zł

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy uczniów i uczennic techników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. J.Tischnera w Starym Sączu, Zespole Szkół Zawodowych im. S.Staszica w Grybowie, Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W.Witosa w Nawojowej, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy pomocy nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.

ZAŁĄCZNIKI :

1 REGULAMIN

2 ZAŁ.1 FOMULARZ ZGŁOSZENIA

3 ZAŁ2 OSWIADCZENIE UCZNIA

4 ZAŁ3 DEKLARACJA UCZNIA

5 ZAŁ5 OŚWIADCZENIE

6 ZAŁ6 WZOR PROTOKOŁU

 

 

 

NASZE ATUTY