Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

 

 logoMCHE2019

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 roku do 31.08.2018 roku

Wartość projektu: 81 003,75 zł, w tym:

•    dofinansowanie 76 953,56 zł
•    wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 4 050,19 zł

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy uczniów i uczennic techników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. J.Tischnera w Starym Sączu, Zespole Szkół Zawodowych im. S.Staszica w Grybowie, Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W.Witosa w Nawojowej, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy pomocy nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.

ZAŁĄCZNIKI :

1 REGULAMIN

2 ZAŁ.1 FOMULARZ ZGŁOSZENIA

3 ZAŁ2 OSWIADCZENIE UCZNIA

4 ZAŁ3 DEKLARACJA UCZNIA

5 ZAŁ5 OŚWIADCZENIE

6 ZAŁ6 WZOR PROTOKOŁU

Warsztaty letnie dla uczniów naszej szkoły w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

 Warsztaty będą realizowane  od niedzieli 24 czerwca  do piątku 29 czerwca.
Uczniowie zainteresowani udziałem w warsztatach z w/w przedmiotów proszeni są o zgłaszanie się do nauczycieli uczących do 22 czerwca ( piątku)
REGULAMIN REKRUTACJI W ZAŁĄCZNIKU:
 
-link do artykułu

Czytaj więcej...

20 października 2015 odbyły się pierwsze w historii szkoły zajęcia on – line. Prowadzone były przez Panią dr Agnieszkę Baran z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna z obszaru „Żywność i Środowisko”. W lekcji brała udział klasa IId Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Przez dwie godziny lekcyjne dzięki  nowoczesnemu sprzętowi mieliśmy łącze internetowe z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie z Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie. Na zajęciach młodzież zapoznała się z wpływem zanieczyszczeń gleby  metalami ciężkimi i jej odczynem na rozwój roślin a co zatem idzie na zdrowie konsumenta.

14 marca 2015roku uczniowie koła naukowego z chemii zapoznali się z technikami laboratoryjnymi w analizie nawozów sztucznych. Ćwiczenia prowadził dr Piotr Radomski, adiunkt w Katedrze Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Zajęcia obejmowały następujące zagadnienia:

- oznaczanie pH roztworów nawozów

- wykonywanie roztworów o określonym stężeniu

- oznaczenie zawartości potasu, wapnia, ołowiu, cynku, żelaza  w roztworach nawozów metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej

- oznaczanie zawartości fosforu przy użyciu spektrofotometru

- pomiar przewodności roztworów nawozów przy użyciu konduktometru