Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

ZDALNE NAUCZANIE OD 25.03.2020 do 10.04.2020 r.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w okresie od 25 marca do10 kwietnia 2020 r proces edukacyjny będzie prowadzony zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tak więc możliwa będzie realizacja nowych treści  z podstaw programowych, a także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów w nauce.

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW

1. Formy kontaktu z uczniami i ich rodzicami, sposoby i techniki nauczania zdalnego, sposoby i formy oceniania ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów.  

2. Proszę o właściwe wykorzystanie czasu, w którym nie chodzicie do szkoły.       

3. Pamiętajcie o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

4. Przestrzegajcie wszelkich zaleceń dotyczących ochrony zdrowia i zasad kwarantanny.

Czytaj więcej...

Zgodnie z § 34 ust.10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont (…) w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługiwanej umieszcza się informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego tej jednostki.
 
Sprawozdanie finansowe ZSP im.W.Witosa w Nawojowej za 2018 rok zostało opublikowane na stronie BIP Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu.
 

Nauczycieli i pracowników oświaty szkół powiatu nowosądeckiego gościł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej. Uczniowie naszej szkoły przygotowali akademię poświęconą Dniu Edukacji Narodowej .Starosta nowosądecki Marek Pławiak podczas uroczystego spotkania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej podziękował sądeckim nauczycielom za trud jaki wkładają w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.Były słowa uznania dla kadry pedagogicznej, która w szkołach działających na terenie powiatu nowosądeckiego kształci i wychowuje kolejne pokolenia uczniów oraz przyczynia się do podnoszenia poziomu edukacji. Przypomniał, że w mijającej kadencji bardzo mocno inwestowano w oświatę, dzięki czemu znacząco poprawiła się baza edukacyjna.

Nagrody Starosty Marka Pławiaka  dla nauczycieli Naszej szkoły odebrali:

Czytaj więcej...

 

 

 

NASZE ATUTY