Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

 • ZSP
 • 2
 • 3
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Informacje Samorządu Uczniowskiego

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZSP im.W.Witosa w Nawojowej w roku szkolnym 2017/18

Przewodnicząca                 - Angelika  Zając klasa 3A

Z-ca przewodniczącego - Kacper Kubas klasa 1D

Sekretarz                               - Justyna Kocemba klasa 2E

Skarbnik                                - Anna Jurecka klasa 3A

CZŁONKOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZSP im.W.Witosa w Nawojowej

1. Grzegorz Uryga kl.1A

2. Kinga Bieryt kl.1A

3. Anna Liquori kl.1D

4. Justyna Suchowacka kl.1d

5.Ewa Szewczyk  kl.2E

6.Piotr Ferenc kl.2D

7.Kamila Chruściel kl.2D

8.Kamil Smoleń kl.3D

9.Kamila Tomera kl.3D

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Wincentego Witosa w Nawojowej

 

 1. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny
 2. Systematyczne spotkania Zarządu SU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków.
 3. Tworzenie właściwej dokumentacji pracy poszczególnych organów SU.
 4. Kształtowanie postaw aktywności i odpowiedzialności za życie szkoły.
 5. Kształtowanie postaw demokratycznych – ogólnoszkolne wybory do Samorządu Szkolnego.
 6. Ustalenie porządku pełnienia dyżurów uczniowskich w szkole i zatwierdzenie przez Zarząd.
 7. Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej: „SU informuje”.
 8. Redagowanie informacji dotyczących działalności SU na stronie internetowej szkoły.
 9. Współudział w nowelizacji i tworzeniu prawa szkolnego.
 10. Organizacja i udział w uroczystościach szkolnych – uroczystych apelach, apelach porządkowych i okolicznościowych (np. ślubowanie klas pierwszych, pożegnanie maturzystów).
 11. Organizacja imprez kulturalno – patriotycznych i rozrywkowych (np. I Dzień Wiosny).
 12. Losowanie „Szczęśliwego Numerka”.
 13. Przeprowadzanie „Dnia Elegancji”.
 14. Udział w akcjach charytatywnych np.: „Góra Grosza”
 15. Pozyskiwanie sponsorów wspierających działalność SU.
 16. Troska o estetyczny wygląd szkoły – okolicznościowe dekoracje.
 17. Realizacja zadań wynikających z Programu Wychowawczego i Profilaktyki.
 18. Stała współpraca z Dyrekcją Szkoły, Pedagogiem, Radą Rodziców i Zespołem Wychowawców.
 19. Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym  i przygotowanie rocznego sprawozdania.

1. „Szczęśliwy numerek” to wylosowana liczba, która odpowiada numerowi ucznia z dziennika najliczniejszej klasy w szkole.

2. Uczeń, którego numer został wylosowany, zostaje zwolniony w danym dniu z pytania ustnego, niezapowiedzianej kartkówki.

3. Uczeń, zwolniony w danym dniu z powodu wylosowanego „szczęśliwego numerka” jest zobowiązany daną partię materiału nadrobić, tj. napisać kartkówkę w terminie ustalonym przez nauczyciela.

4. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia z zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów.

5. Jeżeli uczeń pomimo wylosowania „szczęśliwego numerka” będzie chciał w danym dniu odpowiadać lub pisać kartkówkę, może to zrobić.

6. Losowanie „szczęśliwego numerka” odbywać się będzie przed pierwszą lekcją przez 5 dni w tygodniu. Losować będzie wybrany nauczyciel.

7. „Szczęśliwy numerek” wywieszony będzie w gablocie S.U.

8. W jednym miesiącu tylko raz może zostać wylosowany ten sam „szczęśliwy numerek”.

Regulamin uchwalony przez S.U w dniu. 22.01.2009 r.

NASZE ATUTY