Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy to forma kształcenia umożliwiająca:

– nabycie uprawnień do wykonywania danego zawodu lub potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych dokumentem;

– podniesienie swoich kwalifikacji i uzupełnienie wiedzy w danym zawodzie;

– zdobycie nowego zawodu;

– rozwijanie swoich pasji, zainteresowań;

Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie 18 roku życia, posiadanie wykształcenia podstawowego /oraz ważnego prawa jazdy kategorii B/.

Kursy są bezpłatne. Czas trwania uzależniony jest od wybranego kierunku i zamyka się w ciągu roku szkolnego.

Po ukończeniu KKZ słuchacz otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych. Kursant może przystąpić do egzaminu OKE, a po jego zdaniu otrzymuje świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w wybranym zawodzie.

Rolnik:

  • Prowadzenie produkcji rolniczej (ROL.04, wcześniej RL.03/R.3),
  • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (ROL.10, wcześniej RL.16/R.16).

Ukończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji rolniczych /ROL.04/ umożliwia m.in.: nabywanie ziemi, otworzenie gospodarstwa rolnego, uzyskiwanie dopłat oraz dotacji, uzupełnić wykształcenie wymagane w programie Młody Rolnik. Dokumenty dają kwalifikacje rolnicze i są uznawane w Agencji Nieruchomości Rolnej oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Kształcenie w zawodzie Rolnik pozwala nabyć wiedzę i umiejętności dotyczące  m.in.: uprawy ziemi, obsadzenia, pielęgnowania roślin oraz ich zbioru, dobrania odpowiedniej gleby, nawozów i maszyn do określonej uprawy, używania środków polepszających jakość plonów, zdiagnozowania ewentualnych chorób roślin i rozpoznawania szkodników.

Kształcenie w zawodzie Technik rolnik pozwala nabyć wiedzę i umiejętności dotyczące  m.in.: prac związanych z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych, organizacją i nadzorowaniem prac związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich, prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji rolnej, dokonywanie podstawowych zabiegów agrotechnicznych, kontroli roślin, rozpoznanie chorób lub szkodników zagrażających plonom.

Pszczelarz:

  • Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (ROL.03, wcześniej RL.04/R.4);
  • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej (ROL.09, wcześniej RL.17/R.17);

Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz uzyskanie kwalifikacji Pszczelarza umożliwia m.in.: podjęcie zatrudnienia w pasiekach na terenie całego kraju bądź prowadzenie własnej, profesjonalnej działalności pszczelarskiej.

Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz uzyskanie kwalifikacji Technika Pszczelarza umożliwia m.in.: prowadzenie własnej pasieki, podjęcie zatrudnienia w pasiekach lub firmach produkujących oraz przetwarzających miód i produkty pszczele.

Kelner:

  • Wykonywanie usług kelnerskich (HGT.01, wcześniej TG.10/T.9 oraz TG.11/T.10)

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz uzyskanie kwalifikacji Kelnera umożliwia m.in.: podjęcie zatrudnienia we wszystkich lokalach gastronomicznych, restauracjach, a także pubach, dyskotekach, hotelach lub firmach cateringowych.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

https://nawojowa.edu.pl/wp-content/uploads/2021/06/zalaczniki-KKZ.zip

 

W obecnej sytuacji pandemii – dokumenty na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe  można wysyłać pocztą elektroniczną. Proszę dodać jako załącznik skan dokumentu – podanie należy podpisać

 

Skip to content