Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

ZDALNE NAUCZANIE OD 25.03.2020 do 10.04.2020 r.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w okresie od 25 marca do10 kwietnia 2020 r proces edukacyjny będzie prowadzony zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tak więc możliwa będzie realizacja nowych treści  z podstaw programowych, a także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów w nauce.

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW

1. Formy kontaktu z uczniami i ich rodzicami, sposoby i techniki nauczania zdalnego, sposoby i formy oceniania ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów.  

2. Proszę o właściwe wykorzystanie czasu, w którym nie chodzicie do szkoły.       

3. Pamiętajcie o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

4. Przestrzegajcie wszelkich zaleceń dotyczących ochrony zdrowia i zasad kwarantanny.

 KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

1. Konsultacje z nauczycielami mogą odbywać się poprzez dziennik elektroniczny w dni nauki szkolnej.

2. Metody i techniki nauczania zdalnego, sposoby i formy oceniania ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

3. Proszę informować wychowawców klas o problemach w nauce korzystając z dziennika elektronicznego, telefonów i maili.

KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI

1. Podstawowym narzędziem do dokumentowania realizacji zajęć oraz postępów w nauce jest dziennik elektroniczny.

2. Formy kontaktu z uczniami i ich rodzicami, sposoby i techniki nauczania zdalnego ustala nauczyciel danego przedmiotu.

3. Sposoby i formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ustalają nauczyciele informując o tym uczniów.

4. Proszę przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

 

 

 

NASZE ATUTY